Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van  advies-/interim-/coachingsopdrachten van Interim+


1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van Interim+.


2. Grondslag offertes
Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

Interim+ zal de door haar te verrichten advies-, coachings- en interimdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.


3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Interim+ nodig heeft.

Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Interim+ betrokken (zullen) zijn.


4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering.
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Interim+ geschiedt uitsluitend in onderling overleg.


5. Personeel
5.1 Schoolteam
De opdrachtgever kan in overleg met Interim+ de samenstelling van het schoolteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de diensten van Interim+ niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het schoolteam kan ook op verzoek van Interim+ in overleg met de opdrachtgever plaatsvinden.

5.2 Het aantrekken of in dienst nemen, ontslag van personeel, tevens berisping of schorsing personeel
Het kan voorkomen dat tijdens het uitvoeren van de opdracht door Interim+ een of meerdere van de in 5.2 benoemde maatregelen nodig zijn. Dit kan plaatsvinden op voorspraak van de opdrachtgever alsmede op voorspraak van Interim+. Hierin heeft de opdrachtgever de eindverantwoordelijkheid en zal ook de correspondentie aangaande de benoemde maatregelen door de opdrachtgever worden gedaan. Daarin is duidelijk vermeld dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de opdrachtgever liggen.


6. Tarieven en kosten van de opdracht.
De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn inclusief de secretariaats-kosten, reisuren, reis-, parkeer- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten tenzij in de offerte of overeenkomst nadrukkelijk anders is vermeld. In dat geval worden de werkelijke kosten afzonderlijk in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Bij een tussentijdse verandering van het niveau van tarieven en kosten kan Interim+ bij de start van een nieuw kalenderjaar de te hanteren tarieven overeenkomstig aanpassen. Bij opdrachten kortdurender dan vier maanden blijft ook in een nieuw kalenderjaar de in de opdracht geldende tarieven van kracht.


7. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten voor de door Interim+ verrichte werkzaamheden, zoals in artikel 6 genoemd, worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

Na uitblijven van betaling (meer dan dertig dagen na factuurdatum) wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Interim+ met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).


8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeen-gekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal Interim+ dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door het toedoen van de opdrachtgever, zal Interim+ de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n

aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit door Interim+ als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.


9. Duur en afsluiting van de opdracht.
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Interim+ worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Interim+ verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Interim+ houdt zich aan de afgesproken termijn van de opdracht, heeft inspanningsverplichting en kan niet garanderen dat de opdracht binnen de afgesproken termijn is afgerond. Het kan zijn dat er nog een langere doorlooptijd van de opdracht nodig zal zijn. Dit is in overleg met de opdrachtgever en zal door Interim+ als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever volledig is betaald aan Interim+.

De opdracht is volledig afgesloten nadat tevens de eindrapportage van Interim+ is besproken met de opdrachtgever en is verstuurd en ondertekend door Interim+ en de opdrachtgever.


10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht.
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig éénzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte/ondertekende overeenkomst van opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Interim+ vanwege het ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Interim+ mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Interim+ houdt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Interim+ zal, in samenwerking met de opdrachtgever, alles doen om een passende vervanger voor haar opdracht te vinden.

Indien opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn verplichting om de factuur van de opdrachtnemer tijdig te betalen, dan is opdrachtnemer gerechtigd om – naast het eisen van wettelijke rente – de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Deze beëindiging kan niet eerder plaatsvinden dan nadat opdrachtnemer opdrachtgever heeft gemaand om te betalen en deze dertig dagen na de factuurdatum in verzuim is gebleven. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht wordt deze overeenkomst ontbonden en houdt de opdrachtnemer een vordering op de opdrachtgever voor de geleverde werkzaamheden tot aan de datum van ontbinding van de opdracht.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.


11. Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeks-resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Interim+. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Interim+.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht.

Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.


12. Vertrouwelijkheid
Interim+ is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Interim+ zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal zonder toestemming van Interim+ aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Interim+, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.


13. Gegevensbescherming
De, zowel door de opdrachtgever als door Interim+, tijdens de duur van de opdracht gebruikte persoonsgegevens zullen door beide partijen vertrouwelijk verwerkt worden. De privacyrechten worden te allen tijde optimaal gewaarborgd.

Interim+ gaat zeer bewust om met persoonsgegevens, brengt de betrokken personen op de hoogte van de in haar organisatie bewaarde gegevens en kan hier op ieder gewenst moment verantwoording over afleggen.

Interim+ houdt zich met betrekking tot de persoonsgegevens aan de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): rechtmatigheid van iedere verwerking; transparantie over de persoonsgegevens naar de betrokken persoon toe; doelbinding-elke verwerking van persoonsgegevens moet noodzakelijk zijn omwille van vooraf bepaalde gerechtvaardigde doeleinden; minimaal-er worden niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor de doeleinden; juistheid-de verwerkte persoonsgegevens moeten juist en actueel zijn; beveiliging-er zijn passende technische en

organisatorische maatregelen getroffen om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen.

De persoonsgegevens die in de systemen van de opdrachtgever zijn, worden door Interim+ alleen indien noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht en met toestemming van de betrokken personen in de systemen van Interim+ opgenomen/verwerkt.

Vanwege de beperkte omvang van en het type organisatie dat Interim+ is, heeft Interim+ geen documentatieplicht met betrekking tot de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens blijven binnen de wettelijke termijnen bewaard in de bedrijfsgegevens van opdrachtgever en/of van Interim+ en worden zonder toestemming van de betrokken personen niet gedeeld met derden.

De persoonsgegevens zullen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen bewaard blijven en vervolgens vernietigd worden.

Indien er ondanks alle getroffen maatregelen toch een datalek is ontstaan, zullen deze in voorkomende gevallen aan de andere partij en betrokkenen gemeld worden.


14. Aansprakelijkheid
Interim+ is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Interim+ van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

Interim+ neemt de wettelijke aansprakelijkheid van opdrachtgever tegenover derden over voor zover deze direct verband houdt met de uitvoering van de werkzaamheden behorende bij de opdracht. Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dienen de normen van redelijkheid en billijkheid en de in de branche gebruikelijke beperkingen van aansprakelijkheid in acht worden genomen.

De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Interim+ voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.


15. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Interim+ heeft de regelgeving ontrent de AVG in haar Algemene Voorwaarden verwerkt en leeft deze na.


16. Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten van Interim+ is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


17. Geschillenregeling
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van overeenkomsten van Interim+ dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.


1 januari 2020

Interim+
Ogentroostweg 10
1861 XE Bergen

Naamloos-2

Interim +

KvK 66439787
Telefoon: 06 - 83 88 98 08
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.